Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ Zavanna Sale Page
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือเป็นความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ระหว่าง ทาง Zavanna Sale Page ที่ให้บริการโดย บริษัท ยีราฟ จำกัด (ผู้ให้บริการ) และ ทางผู้ใช้บริการ (ผู้ใช้บริการ) โดยจะแยกได้ดังนี้
  1. เจ้าของสินค้าหรือผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายเผยแพร่บนเว็บไซต์ผ่าน บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ขาย"
  2. ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ซื้อ"
ซึ่งจะต้องยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
  1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
  2. จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้
    • 2.1. ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ เมื่อกดยอมรับ ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นครั้งแรก
ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • ที่หลอกลวงผู้ใช้บริการ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริง
  • ที่มีการกระทำประเภท online streaming, Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ ผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ
  • ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (Right of Publicity) หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที หากในอนาคตทางผู้ให้บริการ มีการเก็บเงินค่าบริการ หากทำผิดข้อตกลงดังกล่าว ทางผู้ให้บริการจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
2. การกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
3. การใช้บริการ จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อการกระทำหรือกิจกรรมใดที่เป็นการไม่ชอบด้วยกฎมาย กรณีที่มีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากถูกบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะปกป้องและคุ้มครองผู้ให้บริการ ไม่ให้รับผิดต่อบุคคลอื่นนั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจสอบระบบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบที่อาจจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัยของระบบของผู้ให้บริการ หรือลูกค้ารายอื่น ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเก็บ วิเคราะห์ หรือนำสถิติการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการไปใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน
5. เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ลบข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งฝากไว้ในระบบของผู้ให้บริการทั้งหมดทันที
6. ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบ คำแนะนำที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ให้บริการและที่จะกำหนดต่อมาในอนาคต กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์งดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทันที
7. ผู้ให้บริการได้มีการสำรองข้อมูล (Backup) ที่นำมาแสดงในหน้าร้านค้าออนไลน์ของสมาชิกตามมาตรฐานของบริษัท ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าร้านค้าออนไลน์ของสมาชิก บริษัทอาจจะยังสามารถนำข้อมูลที่บริษัทได้สำรองข้อมูลเก็บไว้มาใช้งาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้สำรองข้อมูลตามมาตรฐานของบริษัท แม้ว่าบริษัทมีนโยบายที่จะทำการพัฒนาปรับปรุงการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถที่จะรับประกันการสูญหายของข้อมูล และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหายไม่ว่าในกรณีใดๆ
8. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที เมื่อผู้ใช้บริการตัดสินใจและเปิดใช้บริการโดยอ้างอิงจากข้อมูลในระบบของ Zavanna Sale Page โดยให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดนี้แล้ว ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบาย และข้อตกลง ในการให้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น และหากเกิดกรณีพิพาทไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม คำตัดสินของผู้ให้บริการถือเป็นที่สิ้นสุด และหากมีการดำเนินคดีตามกฎหมายใดๆ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายในส่วนของผู้ให้บริการในทุกขั้นตอน
Zavanna by Yeeraf co.,Ltd